گزارش تصویری اولین نشست کمیته اجرایی با حضور دبیر علمی همایش